innovatocc88r 800x423 - Ahmed Mireé, CEO of Progressive Safety, has been appointed Sweden’s top young innovator.

The SKAPA-award for young innovators has been awarded to Ahmed Mireé, CEO of the innovation company Progressive Safety AB. The SKAPA-award, the country’s largest and most prestigious innovation prize, awarded every year since 1986, is set in memory of Swedish innovator Alfred Nodel. The purpose of the prize is to support inventors so that they can transform their products into commercial opportunities. VINNOVA stands behind prices for young innovators who, besides the honour, receives a sum of 125 000 SEK.

E-Z Pin

Ahmed Mireé received the award for his invention of the safety pin E-Z Pin for fire extinguishers. E-Z Pin is a solution to the problem regarding that today’s safety pins often are pinched during panic situations and thus cannot be detached and the fire extinguisher becomes unusable. E-Z Pin is designed to enable a faster and easier fire extinguishing and eliminates the difficulty of removing the sprint from the fire extinguishers handle. Thereby, the product contributes to a safer environment for everyone.

The jury’s motivation

”The fires of this summer have brought public awareness regarding the need for fire extinguishers. The E-Z Pin is a solution that can be used as an additional device on common fire extinguishers, which provides a simpler, faster and more effective way to remove the safety pin. With the stress that most often occurs in case of a fire, it is not uncommon to grip both the operating levers which disables the removing of the safety and delays the extinguishing. The E-Z Pin has a plastic grip which can be removed even when the user is holding both the operating levers in the same grip. The pin is established in the Nordic market and has EN-approval and is patented. ”

Presto Fire Safety has decided to equip all of their ”top of the line” extinguishers with E-Z Pin as standard equipment.

Many large companies in the fire safety industry have also begun the work to replace the old type of pin with E-Z Pin when servicing fire extinguishers at their customers.

The SKAPA-award

SKAPA is a foundation founded in memory of Alfred Nobel in 1985 and awarded its first prize in 1986. Behind the foundation is Stockholmsmässan and the Swedish Inventory Association, supported by Almi Företagspartner AB, VINNOVA, the Agne Johansson’s Memorial Fund together with the Swedish patent and registration office.

Ahmed Mireé also received the 2013 SKAPA-award for Young innovators in Jönköping County for the product E-Z Extinguish, however this year it was time to bring home the national price. In association with this year’s prize ceremony of the SKAPA-award, the fair “Eget Företag” was arranged. During the fair, a pitch competition was organized, where Ahmed also won the award for best pitch, competing against all the other counties in Sweden and thereby won the prize money of 3000 SEK.

Read more about the SKAPA-award: http://stiftelsenskapa.se/hem/stiftelsen-skapa

 

About Progressive Safety

Progressive Safety is a Swedish company that develops fire safety products which can save lives. In the case of a fire, there are often several challenges which must be dealt with in order to perform a quick rescue operation. It is crucial that fire protection is easily accessible to all people regardless of situation, strength and technical competence. Therefore, Progressive Safety constantly work to find solutions to the problems that may arise in fire situations.

Read more about Progressive Safety: https://progressivesafety.se/en/

innovatocc88r 800x423 - Ahmed Mireé, VD på Progressive Safety, har utsetts till Sveriges främsta unga innovatör.

SKAPA-priset för unga innovatörer har tilldelats Ahmed Mireé, VD på innovationsbolaget Progressive Safety AB. SKAPA-priset, landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986, är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter till kommersiella möjligheter. VINNOVA står bakom priser för unga innovatörer som, förutom äran, får ett pris om 125 000 kronor.

E-Z Pin

Ahmed Mireé fick priset för sin uppfinning av säkerhetssprinten E-Z Pin för brandsläckare. E-Z Pin är en lösning på problemet att dagens säkerhetssprintar ofta kläms fast under panikartade situationer och därmed inte går att dra loss och brandsläckaren blir oanvändbar. E-Z Pin är framtagen med syfte att möjliggöra en snabbare och enklare släckning av brand. Med hjälp av E-Z Pin elimineras svårigheterna med att dra loss sprinten från brandsläckarens handtag. Därmed bidrar produkten till en säkrare tillvaro för alla.

Juryns motivering

”Sommarens bränder har aktualiserat allmänhetens medvetenhet om bland annat behovet av brandsläckare. E-Z Pin är en sprint som kan användas som en extra anordning till vanliga handbrandsläckare och som medför ett enklare, snabbare och effektivare sätt att avlägsna säkerhetssprinten. Vid den stress som oftast uppstår vid brand är det inte ovanligt att man griper över både mothåll och utlösningsgrepp vilket blockerar sprinten och försenar släckningen. E-Z Pin är en sprint med plastgrepp som går att avlägsna även om man håller både utlösare och mothåll i samma handgrepp. Sprinten är etablerad på den nordiska marknaden och har EN-godkännande och patenterad.”

Presto Brandsäkerhet har beslutat att utrusta alla sina “top of the line”- släckare med E-Z Pin som standardutrustning.
Flera större företag inom branschen har också påbörjat arbetet med att erbjuda byte av den gamla typen av sprint till E-Z Pin i samband med service på brandsläckare hos sina kunder.

SKAPA-priset

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Ahmed Mireé fick också 2013 SKAPA-priset för Unga innovatörer i Jönköpings län för produkten E-Z Extinguish, i år var det dags att ta hem det tunga nationella priset. I samband med årets prisutdelning av SKAPA-priset hölls mässan Eget Företag. På denna mässa arrangerades en pitch-tävling och även där tog Ahmed hem förstapriset. Priset på 3 000 kr avsåg bästa pitch och var i kamp med samtliga län i Sverige.

Mer om SKAPA-priset: http://stiftelsenskapa.se/hem/stiftelsen-skapa

Om Progressive Safety

Progressive Safety är ett svenskt bolag som utvecklar brandsäkerhetsprodukter som kan rädda liv. Vid en brand finns det ofta flera utmaningar att hantera för att utföra en snabb och räddande insats. Det är oerhört viktigt att brandskyddet är lätt tillgängligt för alla människor oavsett situation, styrka och teknisk kompetens. Därför väljer Progressive Safety att ständigt arbeta för att hitta lösningar till de problem som kan uppstå i brandsituationer.

Mer om Progressive Safety: https://progressivesafety.se